Author Details

Tomashevsky, Y.V., Pyrogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia City Center of Surgery of Liver, Extrahepatic Bile Ducts and Pancreas, Vinnytsia City Clinical Emergency Hospital, Vinnytsia, Ukraine