Vol 13, No 4 (2017)

Table of Contents

Editor’s Page

Appeal of Editor-in-Chief PDF (Українська)
V.I. Pankiv 226-228

Leading Article

Adiponectin gene single-nucleotide polymorphisms in patients with type 2 diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease PDF
Yu. Karachentsev, M. Gorshunska, T. Tyzhnenko, N. Krasova, I. Dunaeva, A. Gladkih, Zh. Leshchenko, A. Pochernyaev, T. Mishchenko, O. Plohotnichenko, L. Atramentova, N. Kravchun, V. Роltorak 229-237

Original Researches

Vaspin is a compensatory molecule in the pathogenesis of metabolic obesity-induced disorders PDF (Українська)
K.V. Misiura, P. P. Kravchun 238-243
The influence of peripheral diabetic sensorimotor neuropathy on the state of cognitive function in elderly patients with type 2 diabetes mellitus PDF (Українська)
N.N. Zherdova 244-248

Literature Review

Genetic basis of endocrine pathology PDF (Українська)
T.V. Sorokman, P.M. Moldovan, N.O. Popeliuk, O.V. Makarova 249-256
Peripheral nervous system damage in hypothyroidism: current view on the problem (literature review) PDF
О.А. Olenovych, N.V. Pashkovska, V.M. Pashkovskyy, I.V. Boyko 257-261

Clinical Thyroidology

Pathogenetic significance of proinflammatory cytokines and dyslipidemia in the development of cardiovascular complications in patients with hypothyroidism PDF (Русский)
V.S. Vernygorodskyi, N.M. Fetisova, M.V. Vernygorodska 262-266
Thyroid pathology in patients with acromegaly: review of literature and own researches PDF (Українська)
Yu.V. Buldygina, H.M. Terekhova, M.Yu. Bolgov, T.V. Fedko 267-270
Psycho-endocrine disorders in adolescents with Graves’ disease PDF (Русский)
Sh.T. Muratova 271-275

Experimental Endocrinology

Development of experimental alloxan model of diabetes mellitus PDF (Українська)
V.V. Semenko, V.M. Serdyuk, I.V. Savytskyi 276-280

Lecture

Male hypogonadism (Part 1) PDF (Українська)
Ye.V. Luchytskyy, V.Yе. Luchytskyy, M.D. Tronko 281-289

Methodical Recomendations

Dysfunction of the hypothalamus: etiology, clinical picture, diagnosis, treatment (guidelines) PDF (Українська)
V.I. Botsyurko, I.O. Kostitska, O.M. Didushko, O.V. Marusyn, I.V. Chernyavska 290-296

Case from Practice

Partial gigantism PDF (Русский)
М.М. Karimova, Z.Yu. Khalimova 297-299