Published: 2016-08-06

Prevalence of Arterial Hypertension in Urban Population of Ukraine Depending on the Degree and Type of Obesity

O.I. Mitchenko, M.N. Mamedov, T.V. Kolesnyk, A.D. Deiev, V.Yu. Romanov, O.Yu. Kulyk, A.O. Shkrioba

13-19

Long-Term Results of Surgical Treatment for Benign Focal Thyroid Lesions

Yu.M. Tarashchenko, M.Yu. Bolhov, O.M. Ivanova, V.B. Herasymenko, Z.N. Boiko

133-139