Vernigorodsky, V., M. Vlasenko, N. Fetisova, M. Vernigorodska, I. Kostenko, and L. Melnichuk. “Dynamics of Disability of Patients With Hypothyroidism in Vinnytsia Region in 2013–2015”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 5.77, Oct. 2016, pp. 83-87, doi:10.22141/2224-0721.5.77.2016.78760.