Kravchun, N., L. Polozova, S. Popova, and Y. Dorosh. “Hypercorticoidism and Obesity”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 2.58, Apr. 2014, pp. 81-84, doi:10.22141/2224-0721.2.58.2014.76478.