Pashkovska, N., Olenovych О., and V. Pashkovskyi. “Neurological Manifestations of Thyrotoxicosis”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), vol. 14, no. 4, Aug. 2018, pp. 402-7, doi:10.22141/2224-0721.14.4.2018.140197.