Luchytsky, V., Y. Luchytsky, H. Zubkova, V. Rybalchenko, Skladanna І., and S. Hulievaty. “DNA Fragmentation in Spermatozoa of Men With Infertility (literature Review)”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), vol. 14, no. 3, Apr. 2018, pp. 285-90, doi:10.22141/2224-0721.14.3.2018.136428.