Vernigorodsky, V., Vlasenko, M., Fetisova, N., Vernigorodska, M., Kostenko, I. and Melnichuk, L. (2016) “Dynamics of Disability of Patients with Hypothyroidism in Vinnytsia Region in 2013–2015”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), (5.77), pp. 83–87. doi: 10.22141/2224-0721.5.77.2016.78760.