Kravchun, N., Polozova, L., Popova, S. and Dorosh, Y. (2014) “Hypercorticoidism and Obesity”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), (2.58), pp. 81–84. doi: 10.22141/2224-0721.2.58.2014.76478.