Pashkovska, N., Olenovych О. and Pashkovskyi, V. (2018) “Neurological manifestations of thyrotoxicosis”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 14(4), pp. 402–407. doi: 10.22141/2224-0721.14.4.2018.140197.