Luchytsky, V., Luchytsky, Y., Zubkova, H., Rybalchenko, V., Skladanna І. and Hulievaty, S. (2018) “DNA fragmentation in spermatozoa of men with infertility (literature review)”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 14(3), pp. 285–290. doi: 10.22141/2224-0721.14.3.2018.136428.