Vernigorodsky, V.S., M.V. Vlasenko, N.M. Fetisova, M.V. Vernigorodska, I.M. Kostenko, and L.P. Melnichuk. 2016. “Dynamics of Disability of Patients With Hypothyroidism in Vinnytsia Region in 2013–2015”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 5.77 (October):83-87. https://doi.org/10.22141/2224-0721.5.77.2016.78760.