Shevchuk М.V., Tsiganenko O.О., O.V. Taranenko, V.V. Kryzhevsky, and B.M. Mankovsky. 2019. “The Practical Importance of Depression Diagnosis in Type 2 Diabetes Mellitus Patients”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 15 (1):50-54. https://doi.org/10.22141/2224-0721.15.1.2019.158695.