Pashkovska, N.V., Olenovych О.А., and V.M. Pashkovskyi. 2018. “Neurological Manifestations of Thyrotoxicosis”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 14 (4):402-7. https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.4.2018.140197.