Luchytsky, V.Ye., Ye.V. Luchytsky, H.A. Zubkova, V.M. Rybalchenko, Skladanna І.І., and S.V. Hulievaty. 2018. “DNA Fragmentation in Spermatozoa of Men With Infertility (literature Review)”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 14 (3):285-90. https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.3.2018.136428.