Vernigorodsky, V., Vlasenko, M., Fetisova, N., Vernigorodska, M., Kostenko, I., & Melnichuk, L. (2016). Dynamics of Disability of Patients with Hypothyroidism in Vinnytsia Region in 2013–2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), (5.77), 83–87. https://doi.org/10.22141/2224-0721.5.77.2016.78760