Kravchun, N., Polozova, L., Popova, S., & Dorosh, Y. (2014). Hypercorticoidism and Obesity. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), (2.58), 81–84. https://doi.org/10.22141/2224-0721.2.58.2014.76478