Pashkovska, N., Olenovych О., & Pashkovskyi, V. (2018). Neurological manifestations of thyrotoxicosis. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 14(4), 402–407. https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.4.2018.140197