Luchytsky, V., Luchytsky, Y., Zubkova, H., Rybalchenko, V., Skladanna І., & Hulievaty, S. (2018). DNA fragmentation in spermatozoa of men with infertility (literature review). INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 14(3), 285–290. https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.3.2018.136428