[1]
Vernigorodsky, V., Vlasenko, M., Fetisova, N., Vernigorodska, M., Kostenko, I. and Melnichuk, L. 2016. Dynamics of Disability of Patients with Hypothyroidism in Vinnytsia Region in 2013–2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine). 5.77 (Oct. 2016), 83–87. DOI:https://doi.org/10.22141/2224-0721.5.77.2016.78760.