[1]
Luchytsky, V., Luchytsky, Y., Zubkova, H., Rybalchenko, V., Skladanna І. and Hulievaty, S. 2018. DNA fragmentation in spermatozoa of men with infertility (literature review). INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine). 14, 3 (Apr. 2018), 285–290. DOI:https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.3.2018.136428.