DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0721.2.58.2014.76480

Influence of Decreased Thyroid Function on the Clinical Course and Occurrence of Vascular Complications of Diabetes Mellitus Type 2

Ye.S. Krutikov, V.A. Tsvetkov, A.S. Glushko

Abstract


The article studies the clinical course and characteristics of vascular complications in patients with diabetes mellitus type 2 on a background of diminished thyroid function. We analyzed the prevalence and severity of diabetic retinopathy, angiopathy of lower extremities vessels and nephropathy in patients with concomitant hypothyroidism of various degrees. It was established that patients with diabetes type 2 had significantly higher severity of vascular complications on the background of both manifest and subclinical hypothyroidism.


Keywords


diabetes mellitus type 2; hypothyroidism

References


Alhorytmy spetsyalyzyrovannoy medytsynskoy pomoshchy bol'nym sakharnym dyabetom. / Pod red. Y.Y. Dedova y M.V. Shestakovoy. - Yzd. 4-e, dop. 4-y vypusk. - M., 2009. - 101 s.

Bohun L.V. Sakharnyy dyabet y soputstvuyushchye zabolevanyya vnutrennykh orhanov / L.V. Bohun, N.A. Yaryna, T.A. Lavrenko // Novosty medytsyny i farmatsyy. - 2011. - №20(392). - S. 20-22.

Budnevskyy A. V. Tyreoydnye hormony y netyreoydnaya patolohyya (obzor lyteratury) / A. V. Budnevskyy // Nauchno-medytsynskyy vestnyk Tsentral'noho Chernozem'ya. - 2009. - № 36. - S.113-122.

Kasatkyna S. H. Pozdnye sosudystye oslozhnenyya u bol'nykh sakharnym dyabetom 2-ho typa na fone subklynycheskoho hypotyreoza / S. H. Kasatkyna, T. N. Panova, N. V. Kazachkova //Kardyovaskulyarnaya terapyya i profylaktyka. – 2009. – T. 8. – S. 148-149.

Krutykov E.S. Strukturno-funktsyonal'nye narushenyya shchytovydnoy zhelezy u bol'nykh sakharnym dyabetom 2-ho typa / E.S. Krutykov, V.A. Tsvetkov, A.S. Hlushko // Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. – 2013. – №3.T.16 – S.71-74.


Copyright (c) 2020 Ye.S. Krutikov, V.A. Tsvetkov, A.S. Glushko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© "Publishing House "Zaslavsky", 1997-2020

 

   Seo анализ сайта