Influence of Decreased Thyroid Function on the Clinical Course and Occurrence of Vascular Complications of Diabetes Mellitus Type 2

Main Article Content

Ye.S. Krutikov
V.A. Tsvetkov
A.S. Glushko

Abstract

The article studies the clinical course and characteristics of vascular complications in patients with diabetes mellitus type 2 on a background of diminished thyroid function. We analyzed the prevalence and severity of diabetic retinopathy, angiopathy of lower extremities vessels and nephropathy in patients with concomitant hypothyroidism of various degrees. It was established that patients with diabetes type 2 had significantly higher severity of vascular complications on the background of both manifest and subclinical hypothyroidism.

Article Details

How to Cite
Krutikov, Y., V. Tsvetkov, and A. Glushko. “Influence of Decreased Thyroid Function on the Clinical Course and Occurrence of Vascular Complications of Diabetes Mellitus Type 2”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 2.58, Apr. 2014, pp. 93-96, doi:10.22141/2224-0721.2.58.2014.76480.
Section
To practicing Endocrinologists

References

Alhorytmy spetsyalyzyrovannoy medytsynskoy pomoshchy bol'nym sakharnym dyabetom. / Pod red. Y.Y. Dedova y M.V. Shestakovoy. - Yzd. 4-e, dop. 4-y vypusk. - M., 2009. - 101 s.

Bohun L.V. Sakharnyy dyabet y soputstvuyushchye zabolevanyya vnutrennykh orhanov / L.V. Bohun, N.A. Yaryna, T.A. Lavrenko // Novosty medytsyny i farmatsyy. - 2011. - №20(392). - S. 20-22.

Budnevskyy A. V. Tyreoydnye hormony y netyreoydnaya patolohyya (obzor lyteratury) / A. V. Budnevskyy // Nauchno-medytsynskyy vestnyk Tsentral'noho Chernozem'ya. - 2009. - № 36. - S.113-122.

Kasatkyna S. H. Pozdnye sosudystye oslozhnenyya u bol'nykh sakharnym dyabetom 2-ho typa na fone subklynycheskoho hypotyreoza / S. H. Kasatkyna, T. N. Panova, N. V. Kazachkova //Kardyovaskulyarnaya terapyya i profylaktyka. – 2009. – T. 8. – S. 148-149.

Krutykov E.S. Strukturno-funktsyonal'nye narushenyya shchytovydnoy zhelezy u bol'nykh sakharnym dyabetom 2-ho typa / E.S. Krutykov, V.A. Tsvetkov, A.S. Hlushko // Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. – 2013. – №3.T.16 – S.71-74.