DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0721.3.67.2015.75289

Optimization of Diagnosis and Treatment of Patients with Complicated Myocardial Infarction in Type 2 Diabetes Mellitus

I.P. Savchenko

Abstract


The influence of combined treatment with the additional including of systemic enzyme therapy on the clinical manifestations of postinfarction syndrome, cardiohemodynamic parameters and free radical lipid peroxidation indexes has been studied in 42 patients with myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus or without it. It was found that additional systemic enzyme therapy enables to achieve positive clinical, hemodynamic and persistent antioxidant effect in patients with postinfarction syndrome and type 2 diabetes mellitus.


Keywords


type 2 diabetes mellitus; postinfarction syndrome; lipid oxidation; antioxidant protection system

References


Амосова К.М., Безродний А.Б., Прудкий І.В. та ін. Особливості клінічного перебігу, прогнозу та морфо-функціонального стану міокарда у хворих на Q-інфаркт міокарда з ранньою систолічною дисфункцією лівого шлуночка в сучасних умовах лікування віку // Український медичний часопис. — 2005. — № 4(48), VІІ/VІІІ. — С. 56-60.

Дзяк Г.В., Коваль О.А., Каплан П.А., Півняк А.Г. Запалення та імунопатологічні зміни при гострих коронарних синдромах: чи необхідна зміна стандартів терапії? // Нова медицина. — 2003. — № 4(9). — С. 26-31.

Дубинина Е.Е., Сальникова А.А. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лаб. дело. — 1998. — № 3. — С. 30-33.

Караванська І.Л. Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда: Автореф. дис… канд. мед. наук: 14.01.11 / І.Л. Караванська; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дн., 2004. — 21 с.

Кінах М.В., Чиж В.Д., Полторак Л.А. Діагностичне і прогностичне значення дослідження перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у хворих на інфаркт міокарда в гострий період // Актуальные вопросы кардиологии и организации кардиологической помощи населению: Мат-лы науч.-практ. конф. — Одесса, 1994. — С. 81-82.

Колб В.Г., Камышников В.С. Клиническая биохимия. — Минск: Беларусь, 1986. — 312 с.

Микуляк В.Р. Комплексна оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда // Вісник української медичної стоматології. — 2013. — Т. 13, № 3(43). — С. 186-190.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 455 від 02.07.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST». — 92 с.

Паньків В.І. Цукровий діабет, переддіабет і серцево-судинні захворювання. Аналіз рекомендацій Європейського товариства з кардіології (ESC) і Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) // Практична ангіологія. — 2007. — № 2(7).

Системная энзимотерапия. Теоретические основы, опыт клинического применения / Под ред. К.Н. Веремеенко, В.Н. Коваленко. — К.: Морион, 2000. — 320 с.

Следзевская И.К., Бабий Л.Н., Щербак Я.Ю. Системная энзимотерапия как метод вторичной профилактики у больных, перенесших инфаркт миокарда // Мат-лы симп. по системной энзимотерапии. — К., 1998. — С 54-63.

Соломенчук Т.М., Скибчик В.А. Особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від статі та віку // Український медичний часопис. — 2004. — № 2(40), ІІІ/IV. — С. 115-118.

Трохимович А.А. Стан антиоксидантної системи та його корекція при коронарних ураженнях серця // Український ревматологічний журнал. — 2001. — № 3–4 (5–6). — С. 86-88.

Kanda T., Inoue M., Kotajima N. et al. Circulating interleukin-6 and interleukin-6 receptors in pts with acute and recent myocardial infarction // Cardiol. Ads. — 2008. — 93(3). — P. 191-196.


Copyright (c) 2020 I.P. Savchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© "Publishing House "Zaslavsky", 1997-2020

 

   Seo анализ сайта